loader image

Visselblåsning

Vi strävar efter att driva Torbjörn Sundh Entreprenad AB på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi är därför måna om att missförhållanden eller oegentligheter som allvarligt kan skada verksamheten eller våra medarbetare uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden eller oegentligheter som strider mot gällande lagstiftning, Torbjörn Sundh Entreprenads uppförandekod eller andra policyer har vi ett Visselblåsarsystem.

Genom detta system kan medarbetare och samarbetspartners lämna information och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör.
Vilka missförhållanden kan rapporteras?

Vilka missförhållanden kan rapporteras?

Genom visselblåsarsystemet kan du rapportera missförhållanden inom Torbjörn Sundh Entreprenad som rör:

•    bokföring, intern bokföringskontroll, revision, mutor eller annan ekonomisk brottslighet,
•    allvarliga överträdelser av Torbjörn Sundh Entreprenads Uppförandekod, Finanspolicy, Insiderpolicy, Hållbarhetspolicy, Kommunikationspolicy, Policy för intern kontroll eller,
•    andra allvarliga missförhållanden som rör Torbjörn Sundh Entreprenads vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.

Vårt Visselblåsarsystem

Vårt visselblåsarsystem är ett ”early warning system” för att minska risker. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss. Tjänsten är öppen för anställda, uppdragstagare, praktikanter, m.fl. hos Torbjörn Sundh Entreprenad och för personer med motsvarande ställning hos Torbjörn Sundh Entreprenads underentreprenörer och leverantörer.

Så här gör du en anmälan

Du hittar Torbjörn Sundh Entreprenads Visselblåsarsystem via knappen nedan eller länken: https://whistleblowersoftware.com/secure/nordiskbergteknik
När du är inne i Visselblåsarsystemet – via länken ovan – kan du välja om du vill göra din anmälan muntligt i systemet, skriftligt i systemet eller muntligt via ett fysiskt eller digitalt möte. En anmälan kan göras dygnet runt alla dagar i veckan. En anmälan hanteras alltid med bibehållen anonymitet och med högsta sekretess.
Mer information kring rapportering, behandling av personuppgifter, anonymitet samt hantering av rapporten finns i Visselblåsarsystemet.

Gör en visselblåsning här