Torbjörn Sundh Entreprenad AB förmedlar olika typer av entreprenadtjänster såsom allt inom grävmaskinsarbeten, traktorer, transporter, markplanering, vägarbeten, fastighetsskötsel och vinterväghållning.

Vi ska i vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till arbetsmiljö, miljö och kvalitet och på så sätt skapa en god grund för en bra miljö- och arbetspolicy.

Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.

Vi ska med ett förebyggande arbetsmiljöarbete skapa ett klimat där individens hälsa påverkas positivt. Detta innebär att medarbetarna skall känna uppskattning och respekt för varandra samt gemenskap och trygghet.

Vi ska ha en kompetent och engagerad personal som kontinuerligt får den support och kompetensuppbyggnad som krävs för att de alltid skall klara att uppfylla de kvalitets- och miljökrav som deras arbetsuppgifter kräver. Förutom att hela tiden arbeta för att möjliggöra kompetensutveckling skall vi även sträva efter att möjliggöra en positiv personlig utveckling hos våra anställda.

Våra kunder skall känna att våra tjänster och uppdrag betyder hög kvalitet. Våra uppdrag skall vi utföra på ett kostnadseffektivt samt miljö- och arbetsmiljövänligt sätt så att det leder till nöjda kunder och medarbetare. Målsättningen är att alltid göra rätt från början så att vi ständigt minskar kostnader, reklamationer samt miljöpåverkan.

Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar som en miniminivå.

Vi ska genom en ständig dialog ställa miljö- och kvalitetskrav på våra affärspartners och oss själva samt engagera oss i arbetsmiljöfrågor gentemot anställda, aktieägare och kunder.

Vi ska bedriva vårt miljöarbete med affärsmässighet, engagemang och målinriktning.